live casino online

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Partnership)

หุ้นส่วนในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบเครื่อง ครบวงจร

ระดับที่

1

Corporate Training Partnership

การอำนวยความสะดวกในการนำเสนอหลักสูตรและโปรแกรมที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทางเลือกในเนื้อหาอื่นๆและแนวทางการฝึกอบรมที่หลากหลาย พร้อมระบบการจัดผลลัพธ์ที่ดี   รับชม VDO

ระดับที่

2

Corporate HRD Partnership

การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานของ HRD ในองค์กรลูกค้า พร้อมนำเสนอ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ HRD สามารถนำเสนอแผนการพัฒนาและการฝึกอบรมครบวงจร จนผ่านการขออนุมัติจากผู้บริหาร   รับชม VDO

ระดับที่

3

Corporate Academy Partnership

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย และการเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเพื่อนำไปสู่การทำ Project Assignment   รับชม VDO

ระดับที่

4

Corporate Franchise Partnership

การพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรลูกค้า ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักสูตรและเครื่องมือการฝึกอบรมของสถาบัน   รับชม VDO

  บริการของเรา (People Development Partnership Services)

Blended Learning

รูปแบบการฝึกอบรมด้วย 6 Step อย่างครบวงจร ผ่านกระบวนการ 70:20:10 Learning Model & Adult Learning

Training Roadmap

การบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

Train the Internal Trainer

โปรแกรมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)

In-house Training

เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก

Public Training

เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล

ระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management Platform)

โปรแกรมการโค้ช (1:1 Coaching Session)

การโค้ชตามความจำเป็นของผู้บริหาร (On Demand Coaching) โดยมีโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญ

Consultant Program

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

Cascade Program

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

Specific Group Program

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น Talent , Staffs , Supervisor , Manager , Sales เป็นต้น

Program by Competency

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

Course by Tooling Program

การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง (Practice) ด้วยเครื่องมือในการฝึกอบรม เช่น Design Thinking , 6 Thinking Hats , Workbook

Our strengths

รูปแบบการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ 6 Step
Blended Learning with Learning Solution Management System (LS&M)

Step 1

Self Learning (VDO Online)
การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)   รับชม VDO

Step 2

Classroom (Inhouse Training & Virtual Training)
การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 10 รูปแบบของสถาบัน   รับชม VDO

Step 3

Group Coaching & Clinic
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย และการเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเพื่อนำไปสู่การทำ Project Assignment   รับชม VDO

Step 4

One on One Coaching & Mentor
การพูดคุยเชิงลึกและการขอคำปรึกษาส่วนบุคคลด้วยกระบวนการโค้ชให้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง   รับชม VDO

Step 5

Project Assignment & Project Presentation
การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง   รับชม VDO

Step 6

Follow Up
การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม   รับชม VDO

  Learning Solution Management System (LS&M)

ระบบ LS&M คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนในโปรแกรมต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ , ส่งข้อมูล , รับคำปรึกษา , ส่งการบ้าน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถ Track & Monitoring ได้ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้อย่างครบถ้วน   รับชม VDO

LS&M Feature and Function

- ระบบเรียนรู้ออนไลน์ (Self Learning)
- ระบบบริหารจัดการห้องเรียน (Classroom Monitoring)
      - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-Test & Post-Test)
      - การบ้าน (Homework)
      - ระบบประเมินคลาสอบรม (Evaluation)
      - ระบบทบทวนหลังการฝึกอบรม (After Action Review)
- ระบบกระบวนการ Group Coaching & Clinic
- ระบบกระบวนการ One on One Coaching & Mentor
- ระบบกระบวนการ Project Assignment & Project Presentation
- ระบบกระบวนการ ติดตามผลลัพธ์ผู้เรียนหลังการฝึกอบรม
- ระบบทำแบบประเมินตนเอง (Assessment Tools)
- ระบบ Tracking & Monitoring System สำหรับ HR / ผู้บริหาร

โปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆด้วยระบบ LS&M
Program Development by Learning Solution Management System (LS&M)

Online Merge Offline (OMO)

ผู้เรียนดูวิดีโอหลักสูตรพื้นฐานต่างๆ เตรียมตัวเข้าเรียนกับวิทยากรใน Classroom ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ติดตามเนื้อหาและประยุกต์ใช้ได้ทันที

Online and Practice (O&P)

ผู้เรียนศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ผ่านการดูวิดีโอหลักสูตรต่างๆ แล้วเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ด้วยเครื่องมือต่างๆที่วิทยากร & Facilitative Team ใช้ดำเนินการใน Classroom

Online and Group Coaching (O&GC)

ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ศึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยได้รับการโค้ชและคำแนะนำจากโค้ชที่มีประสบการณ์ดำเนินการโค้ชกลุ่มผู้เรียนจนเกิดความมั่นใจ

Online with Case Study (OwC)

ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้วิดีโอหลักสูตรต่างๆพร้อมวิทยากรที่ได้นำกรณีศึกษา (Case Study) มาแลกเปลี่ยนกันใน Classroom ตามเนื้อหาของหลักสูตร ทำให้เกิดแนวความคิดที่หลากหลาย นำไปสู่การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

Online with Team Learning (OwTL)

โปรแกรมที่ผู้เรียนสร้างวงสุนทรียสนทนาร่วมกัน พร้อมผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) คอยตั้งคำถามชวนคิดและใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เป็นทีม สามารถนำความคิด แนวความคิดที่เกิดขึ้นในทีมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

Alignment Learning

โปรแกรมที่ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ศึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยได้รับการโค้ชและคำแนะนำจากโค้ชที่มีประสบการณ์ดำเนินการโค้ชกลุ่มผู้เรียนจนเกิดความมั่นใจ

Train The Internal Trainer (TTT)

โปรแกรม การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่อง “ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร” และเทคนิคดำเนินการสอนตามกระบวนการอย่างครบวงจร จะช่วยทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Coach The Internal Coaches (CTC)

โปรแกรมการพัฒนาโค้ชภายในองค์กร เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน VDO ในเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ หลักการโค้ช , ทักษะของโค้ช , กระบวนการโค้ช , เครื่องมือประกอบการโค้ช จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ต่างๆเข้าสู่ Classroom เชิงปฏิบัติการ

Knowledge Management (KM)

โปรแกรมการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) โดยการนำความรู้เชิงบุคคล (Implicit Knowledge) มาสร้างให้เป็นความรู้เชิงกระจ่างชัด (Explicit Knowledge) โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ในองค์กร และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดต่อไปได้ ทำให้ความรู้ฝังลึกในผู้เชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม 4 Style

live casino onlineLiên kết đăng nhập

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching (BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming (NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ช (Coaching) ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (Site Reference)

live casino onlineLiên kết đăng nhập
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
live casino onlineLiên kết đăng nhập
AIS
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.ศรีกรุงวัฒนา
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.แพนดอร่าโพรดักชั่น
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. เอ็มโอแอลโลจีสติกส์
live casino onlineLiên kết đăng nhập
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
live casino onlineLiên kết đăng nhập
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. โออิชิ
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บมจ.บัตรกรุงไทย KTC
live casino onlineLiên kết đăng nhập
ธนาคารกสิกร
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย)
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
live casino onlineLiên kết đăng nhập
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บมจ.คอมเซเว่น
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. จรูญรัตน์
live casino onlineLiên kết đăng nhập
GFCA Co., Ltd.
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
live casino onlineLiên kết đăng nhập
ธนาคารกรุงไทย
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
live casino onlineLiên kết đăng nhập
เวอรีน่า
live casino onlineLiên kết đăng nhập
S&J International Enterprises Public Company Limited
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
live casino onlineLiên kết đăng nhập
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น

ผลงานการฝึกอบรม

live casino onlineLiên kết đăng nhập
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777